İçeriğe git

Hemşirelik Lisans Programı (İngilizce) (B.S., 4 Yıl)

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

Hemşirelik insan yaşamıyla, yaşamın ve dolayısı ile bireylerin, ailelerin, toplumların sağlığının kalitesiyle ilgilidir. Hemşirelik, hastanın kendisi, ailesi veya toplumun başka bir üyesi tarafından karşılanamayan sağlık bakım gereksinimlerine odaklanan bir hizmettir. Hemşire, sağlıklı ya da hasta bireyin hemşirelik bakımı planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık ekibi üyesidir. Hemşirelik, birey, aile ve toplumun bakım gereksinimlerine bütüncül sağlık anlayışı yaklaşımıyla yanıt verme ilkesini benimser. Hemşire liderlerden Virginia Henderson (1897-1996) hemşireyi, “bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik güç” olarak ifade eder.

Genel Bilgi

İngilizce Hemşirelik Lisans Programı öğrencilerine, hemşirelik alanındaki hızlı gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verecek nitelikte hemşirelik bakımı verebilmeleri için gerekecek bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı; öğrencinin kazanmış olduğu bu yetkinliklerini sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Uluslararası ortamlarda hemşirelik eğitim, araştırma ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklanan, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak yer alan, hemşirelik bakım hizmetlerini mesleki yasalar ile etik ilke ve sorumlulukları çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla sürdüren, bilim ve teknolojinin güncel yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanan, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim sorumluluğunu üstlenen, yenilikçi uygulamaları ile değişim yaratan, hemşirelik bakımı, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ile hemşirelik eğitim ve araştırma alanlarında görev alacak, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş, güçlü liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmektir.

Olanaklar

Gerek ulusal ve gerekse uluslararası ortamlarda çağdaş hemşirelik hizmetlerini verecek nitelikte hemşire insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Program, öğrencilerine çeşitli eğitim fırsatları sunmaktadır. Programda, akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizde öğrenciler bir mesleğe hazırlanırken aynı zamanda uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca üniversitemiz, öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Hemşirelik öğrencileri eğitimleri sırasında çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış Hemşirelik Beceri Laboratuvarından yararlanacaklardır. Laboratuvarlar için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında ayni anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

Kariyer Olanakları

İngilizce Hemşirelik lisans programını tamamlayanlara “Hemşire” unvanı verilir ve programın Avrupa Birliği kriterlerine uyumlu olması başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede çalışma olanağı sunar. Hemşireler, tedavi edici hizmetlerin sunulduğu hastanelerin yanı sıra, temel sağlık hizmetleri kapsamında verilen hasta bakımı hizmetlerinde de etkin rolü olan sağlık profesyonelleri olması nedeniyle tüm sağlık bakım ortamlarında çalışabilirler.

Mezunlarımız tedavi edici hizmet yürüten sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, hastane başhemşiresi / hemşirelik hizmetleri müdürü olarak görev alabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitim yapmak isteyen mezunlarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında bilim uzmanlığı ve doktora eğitimlerini alarak üniversitelerdeki hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr