İçeriğe git

TC Uyruklu Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları

TC Uyruklu Öğrencilerin Kabul Koşulları

DAÜ’ye kayıt yaptırma hakkını elde eden öğrenciler, belirlenen tarihler arasında gerekli belgelerle Öğrenci Işleri Müdürlüğü’ne veya Türkiye’deki Tanıtım, Irtibat ve Kayıt Büroları’na başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

 • T.C. uyruklu öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) puanlarıyla; ön lisans programlarından mezun olup, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanlarıyla ÖSYM tarafından yerleştirilirler.
 • Yetenek sınavı gerektiren programlar için TYT (Temel Yeterlilik Testi)’den en az 150 ham puan almış olmaları ve DAÜ tarafından yapılan ‘yetenek sınavı’ sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Yatay ve Dikey Geçiş: Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Türkiye’deki üniversitelere veya bu üniversitelerden DAÜ'ye geçiş yapılabilmektedir.

TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

DAÜ’ye kayıt yaptırma hakkını elde eden öğrenciler aşağıdaki belgelerle Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne veya Türkiye’deki İrtibat, Kayıt ve Tanıtım Bürolarımıza başvurup kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • 2023 YKS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
 • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi,
 • 4 adet vesikalık resim,
 • 29 yaşından büyük erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Doğu Akdeniz Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
 • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C, RPR, PPD) ve 2 adet fotokopisi (Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

Not: Muhaceret (İkametgah) işlemleri için öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Üniversitemizin eğitim ücretleri Türk Lirası’dır. Fonlarda oluşabilecek değişiklik harçlara yansıtılabilecektir.

DGS ile Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • 2023 DGS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
 • Ön lisans diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
 • Orjinal Transkript (Not Dökümü).
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
 • 4 adet vesikalık resim,
 • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi) (1997 ve öncesi doğumlular için).
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Doğu Akdeniz Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
 • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B, Hepatit C, RPR, PPD) ve 2 adet fotokopisi ( Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

Not: ​​

 • Sağlık raporunun TC sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastahanelerinden alınması gerekmektedir.
 • Lise diploması hazırlanmamış ise öğrencinin lise çıkış belgesi’nin aslı ve 6 adet fotokopisi kabul edilecektir.
 • Fotokopilerde noter tasdiki gerekmemektedir.

** KKTC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kararı ile, 2005-06 öğretim yılından itibaren KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen AKCİĞER GRAFİSİ, HIV, HEPATIT B, HEPATIT C ve RPR tetkiklerini içerir sağlık raporunu, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanesinden almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu’nun aslı muhaceret işlemleri için gerekmektedir.

Muhaceret İşlemleri için öğrencilerin ülkeye pasaport ile giriş yapması gerekmektedir. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Üniversiteden alacakları ‘Öğrenci Belgesi’ ile pasaport başvuru işlemlerinde öğrencilere uygulanan haklardan yararlanabilmektedirler. (ör. indirimli başvuru ücreti).

TC – KKTC (Çift Uyruklu) Öğrencilerin Kayıtları

TC - KKTC uyruklu ve liseyi Türkiye’de bitiren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sistemi ile veya DAÜ Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler. ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler TC uyruklu, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı ile yerleşen öğrenciler KKTC uyruklu öğrencilerin ödemiş oldukları öğretim ücretini öderler.

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrenciler’in Kayıtları

Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. TC Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi: http://www.meb.gov.tr Bu öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek olmadan aşağıdaki belgelerle Üniversitemize veya Türkiye’deki bürolarımıza ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan lise diploması denklik belgesi
 • Lise diplomanızın aslı ve 6 adet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 6 adet vesikalık resim

Özel Öğrenci Kabulü

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya unvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı veya Okul Müdürü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

Yatay Geçiş

Yatay geçişler ile ilgili en son duyuruları Yatay Geçiş Duyuruları sayfasını takip edebilirsiniz.

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 4 yıllık lisans veya 2 yıllık ön lisans programlarına geçiş için geçerli kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

Ek Madde-1 çerçevesinde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın iç ve dış yatay geçişi kabul edilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Dış Yatay Geçişler

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tradresini ziyaret ediniz.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bir Üniversite’den çıkarılmamış olmak,
 • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29, 100 üzerinden ise 60 olması,
 • Alttan dersin olmaması,
 • Transfer müracaatlarının 2., 3., 4., 5. veya 6. Akademik döneme yapılmış olması.

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • ÖSYM Yerleştirme Belgesi
 • YKS Puan Tablosu
 • Not Dökümü Belgesi (Transcript)
 • Ders içerikleri
 • Bir adet resim
 • Disiplin cezası almadığını ilişkin belge (Transkript veya Öğrenci Belgesinde bu ibare bulunuyorsa adaydan istenmeyecektir)
 • Pasaport, kimlik kartı veya nüfus cüzdanının bir fotokopisi
 • Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair belge

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka bir dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

TC Uyruklu Öğrenciler için İç Yatay Geçişle Öğrenci Kabulleri:

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr adresini ziyaret ediniz. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere geçiş için ilgili bölüm Özel Yetenek Sınavı uygulayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya adresimizden temin edilebilir.)
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne bildirilir.

Dikey Geçiş

Üniversite İçi Dikey Transferler

TC Uyruklu Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına yerleştirilirler. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Yüksek Okulundan mezun olan TC uyruklu bir öğrenci, Dikey Geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girerek belirlenen kontenjanlar çerçevesince Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yerleştirilmiş olmalıdır. DGS ile DAÜ’ye kayıt yaptıran öğrenciler en az bir yıla denk gelecek şekilde muafiyet alırlar.

DGS hakkında bilgi için lütfen http://www.osym.gov.tr ‘ne başvurunuz.

Üniversite Dışından Dikey Transferler

TC Uyruklu Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile kabul edilirler.

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yükseköğrenim Kurumu'nun Yüksek Okulu'ndan mezun olan TC uyruklu bir öğrenci, Dikey Geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile belirlenen kontenjanlar çerçevesince Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne yerleştirilmiş olması gerekmektedir. http://www.osym.gov.tr

DGS ile DAÜ’ye kayıt yaptıran öğrenciler en az bir yıla denk gelecek şekilde muafiyet alırlar.

Transfer Öğrencilerin Muafiyetleri

Transfer öğrenciye tanınacak muafiyetler ve takip edeceği ders programı, ilgili Bölüm Kurulu tarafından saptanır.