İçeriğe git

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programının (ÖEÖ) temel amacı, özel gereksinimli bireylere, toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlayacak becerileri kazandırabilen, farklı öğretim tekniklerini ve yöntemlerini bilen ve kullanabilen, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sağlayabilen, farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışabilen, alanın sorunlarına duyarlı, mesleğin etik kurallarına uygun; içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereksinimlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip; öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliklerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Genel Bilgi

Farklı yetersizlik alanları konusunda daha nitelikli ve donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 75850160-105.01.02.01-21249 sayı ve 11.04.2016 tarihli yazısı ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm özel gereksinimli çocuklara yönelik öğretmenlik programlarının “Özel Eğitim Öğretmenliği Programı” bölümü altında birleştirilmesine karar verilmiştir. Bu durumda özel eğitim öğretmenliği lisans programından mezun olacak öğrenciler özel eğitim öğretmeni olarak atanacaklardır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, 2018-2019 akademik yılı güz döneminde, YÖK tarafından müfredatta yapılan güncellemelerle birlikte son halini almıştır. Program 4 yıllık olup, öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için kuramsal 138 kredi ve uygulamalı 24 kredi olmak üzere toplam 150 kredi/saatlik ders (65 ders) almaları gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programda sadece lisans programı yürütülmektedir. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, kendi içerisinde branşlaşmayı amaçlamaktadır. Programımız için belirlenmiş olan branş alanı ise “Zihin Yetersizliği” alanıdır. Özel Eğitim öğretmenliğini tercih eden öğrenciler, ilk iki yıl ortak dersler alacaklar, üçüncü yıldan itibaren ortak derslerin yanı sıra, alan seçmeli dersler ile ilgi ve tercihleri doğrultusunda şekillenen daha yoğun bir eğitim alacaklardır. Bu programda öğrenciler, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, üstün yetenek, işitme yetersizliği ve görme yetersizliği alanlarının her birinden en az bir seçimlik alan dersi almak zorundadır. Öğrencilerin uzmanlaşmak istedileri alanın seçimlik derslerinden ise en az yedi ders almaları gerekmektedir. Böylece, öğretmen adayları farklı özel gereksinim alanlarında (örneğin, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, otizm veya üstün yetenek alanlarında) gelişebilecekler, dolayısıyla mezun olduklarında farklı özel gereksinimli bireyler için öğretimi farklılaştırabileceklerdir.

Öğrencilerin başarı değerlendirmesi, dönem içinde verilen ödevler, bir ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı ile yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmek için ekip çalışmalarıyla desteklenen projeler verilmektedir. Öğrenciler dördüncü yarıyılda kurum gözlemine gitmeye başlamaktadırlar. Son sınıfa geldiklerinde kazandıkları kuramsal bilgileri özel gereksinimli çocukların yerleştirildiği kaynaştırma ortamlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında uygulayabilme becerilerini kazanabilmeleri, böylece kendilerini profesyonel olarak öğretmenliğe hazırlayabilmeleri için alandaki özel eğitim çalışmalarına katılmaktadırlar. Son sınıf öğrencileri uygulamalı derslerinde bir öğretim üyesinin danışmanlığında ve sınıftaki özel eğitim öğretmeninin denetiminde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir dosya hazırlamaktadırlar.

Akreditasyonlar

EPDAD: Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://epdad.org.tr

Eğitim / Öğrenim

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programında, farklı yetersizlik türlerine sahip özel gereksinimli çocuklarla eğitim-öğretim etkinliklerini yürütecek öğretmenler yetiştirilmektedir. Öğrencilerin öğrenimleri süresince kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilere sahip olmalarının yanı sıra, çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup bitenlere duyarlı, çözüm üretebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler olmaları da amaçlanmaktadır.

Olanaklar

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programının dersleri, alanında yetkin öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Eğitim programında öğrencilerin çok yönlü gelişebilmeleri amacıyla farklı alanlardan dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin bilgiye ulaşımlarını kolaylaştırmak ve iletişimi sağlamak amacıyla bilgisayar eğitimiyle ilgili dersler programda yer almaktadır. Öğrenciler bu amaçla hazırlanmış bilgisayar laboratuvarlarından da yararlanabilmektedirler. Öğrencilerinin derslerini yürütecekleri ve öğrendiklerini uygulayabilecekleri teknik donanımlı derslikler ve akıllı sınıf bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler kablosuz internet erişiminden yararlanarak diğer ülkelerde görev yapan akademisyenlerden de ders alabilmektedirler. Üniversite kütüphanesi ise pek çok alana ait güncel kaynakların yanı sıra, programla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kaynakları da sunmaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programında, öğrencilerin kuramsal olarak öğrendiklerini uygulayabilmeleri ve alanlarında öğretmenlik mesleğine hazırlanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, kaynaştırma eğitimi yapan okullarda ve özel eğitim merkezlerinde staj olanakları da sağlanmaktadır.

Disiplinlerarası çalışma becerilerine ve araştırmacı ruhuna sahip, özel gereksinimli bireylerle eğitim-öğretim etkinliklerini yürütecek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlayan Lisans Programı, alanın sorunlarını belirlemeyi ve çözüm üretmeyi amaçlayan araştırmalarla, seminer, konferans ve çalıştaylarla ilgili yazın alanına katkı koymayı hedeflemektedir.

Bunlara ek olarak, Üniversitemizde Sosyal ve Kültürel Aktiveteler Müdürlüğü’nün sorumluluğunda öğrencilerin boş zamanlarını etkili şekilde değerlendirebilmeleri ve yeni ilgi ve uğraşılar edinebilmeleri amacıyla düzenlenmiş 54 kulüp çalışması yürütülmektedir. Bu kulüplerden biri de, özel eğitim ile ilgilidir. Bu kulübün amacı üniversite öğrencilerinde ve genel olarak toplumda özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu öğrenci kulübü, özel gereksinimli bireylerle ilgili bilgilendirici, alanın sorunlarına ve çözüm yollarına odaklı, özel gereksinimli bireylerle etkileşim olanaklarını arttırıcı ve onların toplumla bütünleşebilmelerine katkı getirici etkinlikler düzenlemektedir.

Kariyer Olanakları

Programı bitiren öğretmen adayları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel ve devlete ait ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okullarında,eğitim ve uygulama okullarında, iş okullarında ve eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “Özel Eğitim Öğretmeni” olarak istihdam edilmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim meslek okullarında müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevler üstlenebilmekte, ilgili sınavlarda başarılı oldukları takdirde kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler. Ayrıca AÇSHB’ye (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, akademik kariyerlerine devam etmek isteyen mezunlar, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 4068
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr