İçeriğe git

Burslar (KKTC)

Alternatif Burslar

DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi Kapsamında verilecek Burslar için Başvuru Alınacak (KKTC)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanmış ancak maddi zorluk yaşayan ve/veya başarılı KKTC uyruklu öğrencilere çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar “Burs Sağlayıcı” adı altında öğrenim bursu sağlamaktadır. İlgili bursların süresi bir akademik yıl ve/veya öğrenim süresi boyunca olabilmektedir. 2020-21 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvurular 4 Eylül 2020 tarihine kadar şahsen Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı ofisine yapılmalıdır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Öğrenci Dilekçesi
 • Öğrencinin Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belge

DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemine Göre Verilecek Burslar

• Burslar, öğrencinin yerleştirildiği puan (YP1, MP ve SP) dikkate alınarak verilecektir.
• İlgili programa ilk sırada yerleştirilen aday, yerleştirmede kullanılan puanı 8.50 ve üzerinde ise %100 burs hakkı kazanır.
• İlgili programa 2. ve 3. sırada yerleştirilen adayların yerleştirmede kullanılan puanları 7.00 ve üzerinde ise bu adaylar %75 burs hakkı kazanır.
• İlgili programa 4. ve 5. sırada yerleştirilen adayların yerleştirmede kullanılan puanları 7.00 ve üzerinde ise bu adaylar %50 burs hakkı kazanır.
• Burslu bir programa ilk sırada yerleşen bir oğrencinin puanı 8.50 veya üzerinde değilse burs hakkı % 100 den % 75’ e düşer, buradaki kriteri de sağlamaz ise (yani puan 7.00 in de altında ise) o öğrenciye burs verilmez. Bu kural, diğer burslar (%75 veya % 50) için de kullanılır.
• Bir programda burs hakkı kazanan öğrencilerde puan eşitliği söz konusu ise, aynı puana sahip olan öğrencilerin tümü ilgili bursu kazanmış sayılır.
• Bu sistemde burs hakkı kazanan bir öğrenci, herhangi bir nedenle (okul birincisi v.b.) başka bir burs hakkı da kazanmış ise bu burslardan sadece birinden yararlanabilir. DAÜ tarafından verilmekte olan diğer burslar Tablo 2’de gösterilmiştir.
• Burslar “Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak verilir. Uluslararası Ortak Lisans Programları (Tıp ve Diş Hekimliği programları) dışında tüm programlarda başarı bursu uygulaması vardır.

​​​​​​GCE A/AS Level Sonuçları ile Verilecek Burslar

GCE A/AS level sonuçları ile üniversiteye başvuruda bulunacak KKTC uyruklu öğrencilere Tıp programı dışında diğer programlarda belirlenen kontenjanlar doğrultusunda başarı kriterleri uyarınca %100, %75 ve %50 burs imkanı sunulmaktadır.

KKTC Lise Birincisi Bursu

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir programına mezun oldukları yıl kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan lise birincilerinin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretine %100 burs uygulanır.

 • Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden%50 burslu olarak devam eder.

Üstün Başarı Ödülü

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve ön lisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az (GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde, takip eden dönemde kayıt yapmaları durumunda “Üstün Başarı” almaya aday olurlar.

Her Fakülte veya Yüksekokul içerisinde yukarıda belirtilen not ortalamalarını sağlamak kaydı ile ilk ona giren öğrencilere üstün başarı ödülü verilir.

Üstün başarı ödülü;

a) ilk sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katı kadar,

b) ikinci sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katı kadar,

c) üçüncü ve sonraki sırayı alan öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücret kadar ödeme yapılarak verilir.

İşbu sıralama, ikinci dönem sonu itibari ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinin notlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması ile elde edilir. Dönem not ortalaması (GPA) eşit olan öğrenciler bulunması halinde, genel ortalama notu (CGPA) daha yüksek olan öğrenci üst sırada yer alır.

Başarılı Sporcu Bursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Kulüpleri’nden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Burs öğrenim ücretinin veya DAÜ yurtlarında barınma ücretinin tümünü veya bir kısmını kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Sporcu Bursları Uygulama Esasları” ile düzenlenir.

Engelli Öğrenci Bursu

Üniversite Yönetim Kurulu’nun (ÜYK) önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) onayı ile her yıl için belirlenecek sayı doğrultusunda KKTC uyruklu olup, %40 ve üzeri derecede engelli olan veya geçimini sağlamakla yükümlü anne veya babası %40 ve üzeri derecede engelli olan, anne ve babasının olmaması durumunda velisi %40 ve üzeri derecede engelli olan kişilere, engelini ilgili kurum tarafından belgelenmiş olması ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla, öğrenim ücreti bursu verilir. Bu burs süresizdir.

Personel, Mezun, Kardeş ve Aile Öğrenim Ücreti İndirimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Doğu Akdeniz Üniversitesi personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocukları veya eğitim gören kardeşler veya anne-baba ve onların bakmakla yükümlü oldukları çocuklardan oluşan aile bireylerinden,

 • Personel çocuklarına (2012-2013 Akademik Yılı’ndan başlamak üzere, Üniversitemizde en az on beş yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil), DAÜ’nün tüm programlarına (uluslararası ortak programlar ve sertifika programları hariç) kayıt yapmaları halinde %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
 • DAÜ’de lisans veya önlisans eğitimi gören, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanır.
 • Lisans veya önlisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Üç kardeşe uygulanan indirimler, 2 kardeş ve bir ebeveynin lisans veya önlisans programlarında olması durumunda da uygulanır. Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.
 • DAÜ’de görevli yabancı uyruklu personelin eğitim gören eşi ya da çocukları KKTC uyruklu öğrencilerin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini öder.
 • Özel öğrenci, kayıt dondurmuş veya yarı zamanlı statüdeki öğrencilere, 6’ncı madde kapsamındaki indirimler uygulanmaz.
 • Bu madde kapsamında verilen indirim süresizdir.

Şehit veya Malül Gazi Çocuğu Bursu (KKTC)

Şehit veya Malül Gazi kabul edilenlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ nde okuma hakkı kazanan çocuklarına öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Söz konusu burs süresizdir.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım