İçeriğe git

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Programı (A.C.P., 2 Yıl)

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Algoritma ve Programlama Teknikleri (CMPR101)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 5
Bu dersin amacı yapısal programlama yaklaşımını kullanarak problem çözme teknikleri ve programlamaya giriş yapmaktır. Yaplıcak tüm uygulamalar C programlama dili kullanarak yapılacaktır. Bu dersin diğer bir ana hedefi ise öğrencilere programlama ile ilgili kritik düşünme yeteneği kazandırmaktır. Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda öğrenciler programlama için gerekli plan pseudocode ve akış çizelgelerini öğrenecekler. İkinci kısımda ise yapılan çözümler C programlama dili kullanılarak uygulanacaktır.

Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları (CMPR103)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 2
Bu dersin amacı bilişim sistemlerinin tarihi ve evrimsel gelişimini gözeterek ana ilkelerini sunmaktır. Başlıklar bilgisayar terminolojisi, donanım, yazılım ve ağ sistemleri ile birlikte bilgisaryarların toplum üzerindeki etkileri, bilişimde etik konularını ve bilişim sistemlerindeki yenilikleri içermektedir. Bu ders aynı zamanda müfredatın geniş bir özetini de içermektedir.

İşletmeye Giriş (CMPR105)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3
Bu ders, işletmeciliğin ve işletme yönetiminin temel kavram, ilke ve fonksiyonlarnı öğrenciye aktarır, Örneğin bu derste Derslerde de , işletme ve yönetimle ilgili temel kavramlar üzerinde durulur, işletmelerin amaçları, başarı ölçüleri ve tasnifi anlatılır, açık bir sistem olarak ele alınan işletme ile çevresi arasındaki ilişki ve etkileşim tartışılır, işletmelerde kuruluş çalışmaları ve kapasite kullanım sorunları ele alınır. Daha sonra da , işletmelerin fonksiyonları genel hatlarıyla öğrencilere aktarılır.

Temel Matematik (MATH133)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, fonsiyonların bileşke ve tersi, birinci ve ikinci derece fonksiyonların grafikleri, üslü fonksiyonlar, logaritma fonksiyonları,üstel ve logaritmik denklem çözümleri, limitler, limitlerde belirsizlik, süreklilik, türev, türev alma kuralları, birinci türev testi, konkavlık, integral, integral alma kuralları, belirli integral, belirli integralin uygulamaları .

İngilizce'de İletişim - I (ENGL191)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 4
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Akademik İngilizce - I (ENGL181)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 5 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 4
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Çoklu Ortama Giriş (CMPR107)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 5
Bu ders, temel çoklu ortam öğelerini (yazı, ses, resim, video ve animasyon) tanıtmayı, ve günümüz bilgisayar teknolojisi yardımı ile bu öğeleri bir araya getirerek bir çoklu ortam projesinin nasıl yaratılacağını göstermeyi hedeflemektedir. Ders, aynı zamanda öğrencileri çoklu ortam teknolojisinde kullanılan donanım/yazılım ve dosya türleri hakkında bilgilendirmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu ders sayesinde öğrenciler, çoklu ortam öğelerini iyice kavramış olacak; bazı ticari amaçlı yazılımları kullanmayı öğrenecek; ve kaliteli çoklu ortam ürünleri geliştirebilecektir.

Dönem 2

Yapısal Programlama (CMPR102)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 5
Bu ders Algoritma ve Programlama Teknikleri dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste , bir ve iki boyutlu diziler, fonksiyonlar, dosyalar, göstergeler, karakterler öğrenciye uygulamalı şekilde verilmektedir.

Bilgi Teknolojileri İçin Ayrık Matematik (MATH134)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 4
Küme kuramı, kümeler üzerinde işlemler. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Boole fonksiyonları, Dijital mantık geçitleri, minterm ve maxterm uzanımları. Boole cebirinin temel teoremleri. Boole fonksiyonlarının Karnaugh tasvirleri ile basitleştirilmesi. Matematiksel tümevarım. Tekrarlanabilir bağıntıları, karakteristik polinom. İçerme ve dışlama prensibi. Toplama ve çarpma yoluyla sayma kuralları. Güvercin yuvası prensibi. Permütasyon, kombinasyon. Permütasyonda düzensizlik. Binom teoremi. Graflarin temel tanımları ve özellikleri. Denkşekillilik, Euler çemberi, Hamilton çemberi, komşu matrisi. Ağaçlar ve onların özellikleri, uzanımlı ağaçlar, mimimal uzanımlı ağaçlar. Kruskal ve Prim algoritmaları.

İşletmeci Odaklı İnternet Programcılığı (CMPR104)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 5
Bu dersin amacı istemci odaklı web uygulamaları geliştirmektir. İnternet ve Web teknolojilerinin tarihi ve gelişimi hakkında öğrenciye genel bir bilgi verilmesinin ardından web tasarımına giriş yapılacaktır. İnternet programcılığının temeli olan ve web sayfalarının içeriklerini oluşturmakta kullanılan HTML işaretleme dili, görsel (metin ve format) biçimlendirme için Basamaklı Stil Şablaonları (CSS), ve etkileşimli sayfalar yaratmak adına kullanılan popular istemci taraflı betimle dili JavaScript, dersin başlıca konularını oluşturmaktadır. Dersin başarıyla tamamlanması halinde, öğrenci interaktif web sayfaları tasarlamak ve geliştirmek için gerekli araç bilgilerini ve bunları kullanma becerilerini elde etmiş olacaktır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (CMPR106)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 4
Bu dersin amacı, öğrencilere kavramsal seviyede nasıl veri modelleneceğinin ve SQL?de nasıl tasarlanacağının öğretilmesidir. Bu derste veri modellemenin uygulamaları ,pratik olarak Varlık-İlişki Modeli, Normalleştirme gibi konular üzerinde durulmaktadır. SQL sorgu dili , laboratuvar ortamında Oracle kullanılarak öğretilmektedir. İşlenen ana konular: Veritabani terminolojisi ve kavramları, Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) bileşenleri, Veri-İlişki Modeli kullanılarak veri tasarımı, Veri-İlişki Modelinin tabloya dönüştürülmesi, normalleştirme, sorgulama, SQL

İnsan - Bilgisayar Etkileşimi (CMPR108)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 4
Bu dersin amacı, öğrencilerin insan bilgisayar etkileşimindeki temel kavram ve kuramları anlamasını sağlamaktır. Ders genel olarak, insanın bilgisayarı nasıl algıladığı ve onunla nasıl bir etkileşim içinde olduğu konusuna odaklanır. Bu ders sayesinde öğrenciler, çok sayıda değişik etkileşim tekniklerinin var olduğunu fark edecek, ve aynı zamanda, grafiksel kullanıcı arabirimi tasarımı aşamasında doğru prensipleri uygulama yeteneği kazanacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 2

İkinci Dil Olarak Türkçe (TUSL181)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 2

Dönem 3

Bilgisayar Ağları - I (CMPR201)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 6
Bu ders, ağ mimarisi katmanlarında gerçekleştirilen işlevlere ve ortak katman protokol standartlarına odaklanarak bilgisayar ağları temelleri hakkında bir giriş içerir. Dersin tamamlanmasıyla, öğrenciler, genel ağ ilkeleri hakkında bir anlayış geliştirirler. Dersin içeriği TCP/IP modelinin en alt iki katmanı (Fiziksel, Veri Bağlantı) üzerine yoğunlaşmaktadır. Derste ağ giriş kavramları, ağ mimarisi ilkeleri ve katmanları, fiziksel katmanın telekomünikasyon yönleri, iletim ortamı, anahtarlama, hata bulma ve düzeltme, veri bağlantı kontrolü, LAN ve WAN ile ilgili konular ayrıntılı şekilde işlenmektedir.

Veri Yapıları ve Uygulamaları (CMPR203)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 6
Bu ders kullanıcı tanımlı veri yapıları ve bunları kullanan algoritmaları kapsamak üzere tasarlanmıştır. Derste, tablo, liste, ağaç, kuyruk, yığıt gibi bilgi depolamakta kullanılan veri yapıları ve uygulamaları işlenecektir.

Mobil Bilgi Cihazı Programlama (CMPR205)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Bu dersin amacı öğrencileri taşınabilir cihazların programcılığı ile tanıştırmaktır. Bu amaçla, ders içeriği Symbian, Android ve iOS işletim sistemerine yönelik yazılım geliştirme seçenekleri incelenmekte, öğrencilere bu alanda deneyim kazandırmak amacıyla Java ve HTML5-CSS3-JavaScript-JQuery dilleri kullanılarak mobil uygulamalar geliştirme yöntemleri üzerine yoğunlaşılmaktadır.

Veri Tabanı Programlama (CMPR207)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 6
Bu ders müfredattaki ikinci veritabanı dersidir. Büyük kuruluşlar için kavramsal ve mantıksal veri modeli geliştirme süreci, programcı açısından veri tabanı tasarımı ve uygulamaları konusunda ileri kavramlar ve uygulamalar, sıkça karşılaşılan problemler ve çözümleri, veri tabanı tasarımında güvenlik ve erişim derste işlenen konular arasındadır. Laboratuvarlarda, karmaşık ve bazı ileri SQL komutları ve 3. kuşak bir dilde veritabanı tarafında program yazma konuları işlenir. Laboratuvar uygulamalarında tetikleyici, depolanmış yöntem ve yordam kullanarak etkin ve güvenli veri tabanı uygulamaları geliştirme konuları üzerinde çalışılır.

Nesne Tabanlı Programcılığa Giriş (CMPR209)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 6
Bu dersin temel amacı öğrencilere, Visual C++ programlama dilini kullanarak nesne tabanlı programlama tekniklerini öğretmektir. İşlenen ana konular: sınıflar ve nesneler, veri soyutlama ve kapsülleme, bilgi gizleme, birleştirme, kalıtım, fonksiyon taslakları, foksiyon aşırı yüklemesi, arkadaş fonksiyonları ve sınıfları ve dinamik bellek ayırma.

Dönem 4

Çoklu Platformlara Yönelik Programlama (CMPR202)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 6
Bu derste öğrencilere farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilecek uygulama yazılımlarının geliştirilme yöntemlerini aktarılacaktır. Bu amaçla öğrencilere çerçeve tabanlı yazılım geliştirme ilkeleri öğretilecektir. Ayrıca öğrenciler, bu derste Java programlama dilinde de deneyim kazanacaklardır.

Sistem Analizi ve Tasarımı (CMPR204)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 6
Bu dersin amacı öğrencilerin UML kullanarak nesne yönlü yaklaşıma?a vurgu yapıp tasarım süreci ile ilgili teorik ve pratik becerilerini geliştirmektir. Ders proje planı ve zamanlaması, işlem modellemesi, ihtiyaç analizi ve dokümantasyon teknikleri, ihtiyaç modellemesi,edinim ve satin alma , system mimarisinin gözden geçirilmesi, entegrasyon ve yayılma, test etme ve kalite güvencesi, kullanıcı ara yüzü tasarımı, sistem kontrol ve güvenliği, eğitim ve desteğin gözden geçirilmesi.

Sunucu Odaklı İnternet Programcılığı (CMPR206)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 6
Bu derste web - tabanlı sunucu taraflı Internet uygulamalarının geliştirilmesi üzerinde duruluyor . Dönem boyunca veritabanı kullanan internet uygulamaları tasarımı ve geliştirilmesi konuları işlenecektir . Web formları geliştirmek amacıyla , HTML form elemanları kısaca ele alınacaktır . Dönem boyunca kullanılacak ilişkisel veritabanı sunucusu açık kaynak kodlu olarak bilinen MySQL'dir. Yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu programlama dili olan PHP dersin esas konusudur. Dönem boyunca ele alınacak diğer konular arasında ise, e-ticaret uygulamaları, kimlik doğrulama, kullanıcı haklarına dayalı dinamik web sitesi uygulamaları yer almaktadır.

.NET tarafından Windows Uygulaması (CMPR208)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Dersin amacı öğrencilere Windows™ tabanlı, çok katmanlı, istemci/sunucu mimarisine uygun masaüstü programlar yazma yetisini kazandırabilmektir. Bu amaçla, Visual Studio™ , C# ve .Net Framework a giriş yapılır. Dersin içeriği şu başlıklarla anlatılabilir; Değişkenler, ifadeler, döngü ve koşullar, değişken tipleri ve birbirleri arasındaki dönüşümler, karmaşık değişkenler, fonksiyonlar, hata yakalama ve giderme, Nesneye dayalı programlama çerçevesinde nesne ve elemanları, Windows™ programlama, ileri seviye Windows™ pencere özellikleri, ortak diyalogların kullanımı, veri erişimi, dosya sistemi verileri, LINQ’e giriş, LINQ’ten SQL’e geçiş. Veritabanı kullanımında, verisetleri, ADO.NET ve LINQ.

Bilişim Sistemleri Güvenliği (CMPR210)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: 6
Bu dersin amacı bireysel ve kurumsal bilgi sistemlerinin güvenliğini teşkil eden esaslarla dersi alan öğrencileri tanıştırmaktır. Ders içeriğinde: Bilgi sistemlerinin unsurları, sistem güvenliğinde insan faktörü ve sosyal mühendislik saldırıları, ağ yapılarının temelleri ve saldırıya açık olası zayıf noktaları - savunma yöntemleri, zararlı yazılımlar (virus, kurtçuk, truva atı) - çalışma ve korunma yöntemleri, aktif - pasif saldırılar ve korunma yöntemleri, şifreleme (cryptography) ve şifreli iletişim yöntemleri, bilgisayar korsanları (Black Hat hackers- crackers) ve yasal bilişim güvenliği uzmanları (White hat hackers), organizasyon güvenliği politikalarının oluşturulması esasları, saldırı tespit - önleme sistemleri ve delillerden saldırganı takip yöntemleri.