İçeriğe git

Senato

Senato, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Fakültelere bağlı Bölüm Başkanları, Üniversiteye bağlı Enstitü ve Okul Müdürleri, Profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3; Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2; Yardımcı Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 1 ve Öğretim Görevlilerinin kendi aralarından seçecekleri 1 temsilciden oluşur.

Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Vakıf Yöneticiler Kurulunun bu Yasada belirtilen görevleri çerçevesinde, Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esaslarına ilişkin konularda, Rektörlükçe veya Senatoca oluşturulan çalışma grupları tarafından hazırlanan akademik plan-program, rapor ve diğer benzeri karar önerilerini görüşmek ve karar oluşturmak ve bu kararları Rektör eliyle Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayına sunmak;
  2. Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayından geçip Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ve kadrolar ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak;
  3. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programı ve takvimini inceleyerek karara bağlamak;
  4. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar verilmesi konusunda Vakıf Yöneticiler Kuruluna öneride bulunmak;
  5. Fakülte Kurulları ile Üniversiteye bağlı Enstitü ve Yüksekokul Kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak; ve
  6. Rektörce kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato çalışma ve karar alma esasları