Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English

Siyaset Bilimi Lisans Programı

Derece: B.A.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: İngilizce

Ders Programı

Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS
Dönem 1
PSIR101 Küresel Siyasete Giriş
Bu ders çağdaş küresel siyasetin bir dizi tartışmalı konularını ele almaktadır. Öğrenciler bu tartışmalı konular hakkında bilgi toplamaya ve düşünmeye yönelirken aynı zamanda fikir alış-verişi ve tartışmayı olanaklı kılan bir ders ortamında kendi kişisel fikirlerini ileri sürmeye teşvik edilmektedir
1 3 3 - 1 6
ECON101 Ekonomiye Giriş - I
Temel mikroekonomi; Ekonomik problemler; Arz ve talep; Esneklik; Tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizleri; Kar maksimizasyonu teorisi; Piyasa analizi; Rekabete dayalı olan ve rekabete dayalı olmayan piyasalarda fiyatlandırma.
1 3 3 1 - 7
MGMT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Bilgi teknolojilerine giriş. Bu teknolojilerin işletme, ekonomi, ve toplum için önemi. Bilgisayarın temel çalışma prensipleri, donanım, yazılım, merkez işlem ünitesi, girdi ve çıktı, hafıza, ağlar, ve internet. Temel kişisel bilgisayar, Windows, ve MS Office becerileri, ve orta-seviye Word ve PowerPoint becerileri.
1 3 3 1 1 5
MATH105 Sanat ve Sosyal Bilimler için Matematik
Kartezyen koordinat sistemi. Doğrusal denklemler ve doğrusal denklem sistemleri, İkinci derece denklemler, fonksiyonlar. Matris ve determinantlar. Cramer kuralı ile doğrusal denklem sistem çözümü. Ekonomi ve muhasebeden seçme uygulamalar. Küme kuramı, sayma kuramı, diskre olasılık. Betimsel istatistik.
1 3 3 1 1 6
ENGL181 Akademik İngilizce - I
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 5 1 1 4
ENGL191 İngilizce'de İletişim - I
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 3 1 - 4
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 2 - - 2
TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 1 2 2 - - 2
Dönem 2
PSIR104 Siyaset Bilimine Giriş
Bu ders öğrencilerin bilim alanıyla ilgili temel bilgileri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ders, başta siyasal faaliyetin kapsamı ve tanımı, siyasete ilişkin yaklaşımlar, siyasal rejimler, siyasal ideolojiler, demokrasi, devlet, parti sistemleri, yürütme, yasama, yargı ve anayasa olmak üzere siyaset biliminin başlıca konularını ele almaktadır.
2 3 3 - 1 6
PSIR120 Hukuka Giriş
Hukukun tanımı ve amaçları giriş olarak sunulmaktadır. Hukukun kaynakları ve dalları da işlenen konular arasındadır. Anayasa ve idare hukuku gibi bazı dallar daha detaylı olarak ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalar incelenerek ele alınmaktadır.
2 3 3 - - 7
ECON102 Ekonomiye Giriş - II
Temel makroekonimi; Ulusal gelirin belirlenmesi; Devletin rolü; Bankacılık sitemi; Enflasyon; İşsizlik ve gelişme problemleri.
2 3 3 1 1 7
PSIR172 Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
Bu ders, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerin üniversite düzeyinde araştırma ve yazma, kamuya yönelik konuşma, takım çalışması ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Bu amaçlara ulaşmak için ve öğrencilerin derslerin nasıl değerlendirildiğini anlaması için uygun ve mevcut kaynaklar öğrencilere tanıtılacaktır. Böylelikle, mezun olacak öğrenciler akademik ortam sonrası yaşam için hazır olacak ve aktarılabilir becerilere ve değerlere sahip olmaları sağlanacaktır.
2 3 3 - -
ENGL182 Akademik İngilizce - II
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerinde (CEFR) belirtildiği gibi ENGL182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 5 1 - 4
ENGL192 İngilizce'de İletişim - II
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 3 - 1 4
Dönem 3
PSIR201 Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Uygulamaları
Bu ders öğrencilere çağdaş uluslararası ilişkilerin esaslarını öğretmeyi ve uluslararası sistem ve dünya siyaseti hakkındaki başlıca düşünce akımlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlar. Bunların yanı sıra, öğrenciler egemenlik, güç dengesi, ve hegemonya gibi uluslararası ilişkiler disiplininin önemli kavramlarını ve çeşitli alanlarını da incelemektedir
3 3 3 1 1 6
PSIR203 Siyaset ve Toplum
Bu ders esas olarak siyaset ve toplum arasındaki etkileşim üzerinde odaklaşmakta ve toplum ve toplumsal faktörlerin siyaset ve siyasal kurumlar üzerindeki etkilerini incelemek suretiyle güç’ün toplumsal tabanını ele almaktadır. Ders, büyük oranda, ulus ve devlet, kurumlar, siyasal kültür, temsil ve seçimler, çıkar grupları, kitle iletişim araçları ve ekonomik örgütlenme gibi siyaset sosyolojisinin temel kavramları üzerinde odaklaşmaktadır.
3 3 3 - - 6
PSIR205 Avrupa Siyasi Tarihi - I 3 3 3 - - 6
STAT201 İstatistik - I
İstatistiğin içeriği; İstatistiki veri çeşitleri; Sıklık dağılımı, önemi, tabloların hazırlanması ve grafiksel çizimler; Tanımlayıcı ve tümevarımlı istatistik; Merkezi eğilim ölçümleri ve dağılımları; Olasılıkla ilgili kavramlar ve kurallar; örnekleme ve dağılımları; öngörü hesapları.
3 3 3 1 - 6
MGMT211 İşletmelerde İletişim
Örgüt içi, paydaşlarla ve kültürlerarası iletişim.Etkili iletişim teknikleri:iletişim teknolojisinin kullanımı, ticari yazışmalar, şirket içi yazışmalar, raporlar, özgeçmiş yazımı, sunumlar ve iş görüşmesi esnasında davranışlar.Dinleme becerisi ve vücut dili kullanımı.
3 3 3 - - 6
Dönem 4
PSIR206 Avrupa Siyasi Tarihi - II 4 3 3 - - 6
PSIR210 Uluslararası Örgütler
Bu ders uluslararası örgütlerin karşılaştığı teorik, hukuki, ve siyasi konuları inceler. Uluslararası örgütlerin gelişimiyle ilgili tarihsel olaylar, üstlendikleri rolleri ve amaçlarını gerçekleştirmedeki yeterlilikleri de bu ders kapsamında ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası örgütleri, uluslararası güvenlik, çevresel sorunlar, insani müdahale gibi konularla alakalı olan bir dizi kurumsal mekanizmalar ve süreçler olarak inceleyen çeşitli kuramlar ele alınıp değerlendirilmektedir.
4 3 3 - - 7
PSIR212 Karşılaştırmalı Siyaset
Dersin temel konusu siyasal sistemlerin karşılaştırmalı olarak, kuramsal ve kavramsal bir çerçeve içinde incelenmesidir. Bu ders devletlerin ve siyasi kurumların siyasi ‘güc’ü elde etme, kullanma ve sürdürme yöntemlerini ele alır. Bunun yanı sıra üç güncel gelişmeyi göz önünde bulundurur: Demokratikleşme, liberalleşme, ve küreselleşme. Derslerde, liberal demokrasiler, otoriter sistemler ve askeri rejimler gibi siyasi sistemler incelenir. Teorik ve pratik sistemler olarak modern devletlerin incelenmesi, öğrencilerin siyasal süreçler ve farklı siyasi sistemlerdeki kurumlar arasında akademik kıyaslamalar yapabilmeleri için kapasitelerini ve konuları kavrama yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlar
4 3 3 - - 7
PSIR220 Araştırma Tasarımı
Bu ders öğrencilerin sosyal bilimlerde araştırma yapabilmeleri için gerekli olan araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Derste araştırma yöntemleriyle ilgili kavramlar ve konular ve başlıca veri toplama biçimleri bazı ayrıntılar içerecek şekilde işlenmektedir. Öğrencinin bu dersteki başarısı, ders saatlerine katılımıyla alakalı olduğu için derslere katılımları teşvik edilmektedir. Derslerin kapsadığı başlıca konular şunlardır: bilim, bilimin amaçları, toplumsal araştırmanın amaçları, kuram ve hipotez, ölçme ve değişkenler, geçerlik ve güvenirlik, örneklem, veri toplama, analiz, yorumlama ve rapor yazımı.
4 3 3 - - 6
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR406 - Siyasal Katılım
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR104 - Siyaset Bilimine Giriş
 • SIYA104 - Siyaset Bilimine Giriş
4 3 3 - - 4
Dönem 5
PSIR303 Bölgesel Politika 5 3 3 - - 6
PSIR307 Siyasal Düşünceler Tarihi 5 3 3 - - 7
PSIR309 Siyasal Kültür 5 3 3 - - 6
MGMT101 İşletmeye Giriş - I
İş ve ekonomi sisteminin nitelik ve özellikleri. İşletmelerin küreselleşmedeki yeri. İşletmelerin etik ve sorumlu davranmaları. Girişimcilik ve küçük işletmeler. İşletmelerin yönetimi. İşletmelerin örgütlenmesi.
5 3 3 - - 6
FINA319 Uluslararası Finans Kuruluşları ve Politikaları 5 3 3 - - 5
Dönem 6
PSIR308 Karşılaştırmalı Siyaset : Avrupa 6 3 3 - - 7
PSIR310 Kalkınma Politikaları
Bazı ülkelerin diğerlerine göre daha zengin ve gelişmiş olmalarının nedeni nedit? Dünya nüfusu arasında niçin gelir dengesizliği vardır? Bu tür sorular uzun bir süredir sosyal bilimcileri meşgül etmektedir. Bu ders gelişme kuramını ve uygulamasını inceleyerek küresel eşitsizliğin nedenleri üzerine bir açılım sunmaktadır. Derste günümüzdeki düşünce akımlrının eleştirel bir değerlendirmesini yaparak gelişme siyasetini ele almaktadır. Özel olarak ise Üçüncü Dünya’da kalkınma çabaların ın ekonomi politiğine odaklaşmaktadır.
6 3 3 - - 7
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR406 - Siyasal Katılım
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR104 - Siyaset Bilimine Giriş
 • SIYA104 - Siyaset Bilimine Giriş
6 3 3 - - 4
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 6 3 3 - - 6
AE02 Alan seçmeli ders
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR212 - Karşılaştırmalı Siyaset
6 3 3 - - 6
Dönem 7
PSIR401 Çağdaş Siyasal İdeolojiler
İdeolojilerin yapısı, devletteki ve siyasetteki rolleri. Milliyetçilik, liberalizm, anarşizm, marksizm, sosyalizm, muhafazakârlık, faşizm gibi ana ideolojiler ve bazı üçüncü dünya ideolojileri. Her büyük ideolojinin başlıca kavramları ve önermeleri.
7 3 3 - - 7
PSIR409 Geçiş ve Sivil Toplum Politikaları
Bu ders otoriter sistemlerden demokrasilere geçişi ve geçiş sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sivil toplumun geçiş sürecindeki rolünü inceler. Ders, demokratik geçiş teorisi hakkında genel bir bilgi sunar ve Güney Avrupa, Latin Amerika ve komunizm sonrası devletlerin demokratikleşme sürecine ilişkin deneyimlerini inceler.
7 3 3 - - 7
AE03 Alan Seçmeli ders
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR212 - Karşılaştırmalı Siyaset
7 3 3 - - 6
AE04 Alan Seçmeli ders
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR212 - Karşılaştırmalı Siyaset
7 3 3 - - 6
UE03 Üniversite Geneli Seçmeli - III
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR406 - Siyasal Katılım
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR104 - Siyaset Bilimine Giriş
 • SIYA104 - Siyaset Bilimine Giriş
7 3 3 - - 4
Dönem 8
PSIR406 Siyasal Katılım
Çoğunlukla Gelişmiş ülkelerde ve bazı durumlarda az gelişmiş ülkelerde seçimler temelinde siyasal katılımının teorik ve pratik yönleri. Genel anlamda, siyasal katılmanın içeriği, katılma yöntemleri ve çeşitleri siyasal katılmaya ilişkin kuramlar. Seçimlerin ve seçimlerde oy kullanım oranının önemi. Seçim sistemlerinin başlıca özellikleri ve seçimleri etkileyen faktörler.
8 3 3 - - 6
PSIR412 Dünya Siyasetinden Seçme Konular
Bu ders dünya politikasının çeşitli konularının detaylı incelemesidir. Ders, son sınıf öğrencilerinin etnik sorunlar ve bölgesel çatışmalar hakkındaki farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlar. Balkanlar (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, ve Sırbistan), Kuzey Kafkasya (Dağıstan, Çeçenistan, Kuzey Osetya, İnguşetya), Güney Kafkasya (Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan), Ortadoğu (Lübnan, Filistin Sorunu, Kuzey Irak otonom bölgesi), Güney Asya (Afganistan ve Kaşmir Sorunu), ve Afrika Boynuzu (Etiyopya, Eritre, Sudan, Cibuti, ve Somali) bölgelerinden bazı örnekler üzerinde durulacaktır. Bu ders sayesinde öğrencilerin etnik sorunların nedenleri, çözüm yöntemleri, anlaşmazlıkların çözümünü etkileyen faktörler ve etnik temelli anlaşmazlıkların yarattığı etkiler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
8 3 3 - - 6
AE05 Alan Seçmeli Ders 5
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR212 - Karşılaştırmalı Siyaset
8 3 3 - - 6
AE06 Akademik Alan Seçmeli Ders - 6
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR212 - Karşılaştırmalı Siyaset
8 3 3 - - 6
AE07 Akademik Alan Seçmeli Ders - 7
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
 • PSIR172 - Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler
 • PSIR212 - Karşılaştırmalı Siyaset
8 3 3 - - 6