İçeriğe git

İcra Hukuku Bilgisi (ADLT203)

Bu derste, mezun olduklarında, icra dairelerinde icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak görev alabilecek öğrencilere, cebrî icra çeşitleri, icra teşkilâtı ve bu meyanda İcra ve İflâs Kanunu’nu birinci derecede uygulamakla görevli olan icra dairesi, icra dairelerinin yapmış oldukları işlemlere karşı başvurulan şikâyet yolu, genel haciz yoluyla takip ve bu takibin safhaları olarak takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, bu bağlamda ödeme emrine itiraz ve itirazın hükümden düşürülmesi (itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davası), mal beyanı, haciz, bu bağlamda haczin konusu, yapılması ve etkisi, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi, haczedilemeyen mal ve haklar, hacze iştirak, hacizde istihkak davaları, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması safhası, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yoluyla tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyatî haciz konularında bilgi verilecektir. İcra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak çalışacak mezunlar, İcra ve İflâs Kanununu birinci derecede uygulamakla görevli olduklarından, bu ders ile öğrencilere İcra Hukuku’nun temel ilke, kavram, kurum ve kuralları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Programlar