İçeriğe git

Özel Hukuku Bilgisi - II (ADLT108)

Bu dersin birinci bölümünü oluşturan Aile Hukuku’nda aile kavramı ve Türk aile hukukuna egemen olan ilkeler belirtildikten sonra, dersin amacı doğrultusunda sırasıyla; nişanlanma, evlenme, evliliğin genel ve özel hükümleri, boşanma, evlat edinme, soybağı (tanıma, soybağının reddi ve babalık davaları), velayet ve vesayet hukukuna özgü bazı temel konular anlatılacaktır. Dersin ikinci bölümünü oluşturan Miras Hukuku’nda, mirasçı, tereke, miras bırakan gibi temel kavramlar açıklandıktan sonra; yasal mirasçılık ve yasal miras payları, şekli ve maddi anlamlarda ölüme bağlı tasarruf kavramı, mirasın kazanılması ve geçmesi süreci, özellikle de Miras Hukuku’ndan kaynaklanan belli başlı davaların (iptal-tenkis-denkleştirme-miras sebebiyle istihkak ve reddin iptali gibi) konusu, tarafları ve sonuçları, son olarak da miras ortaklığı ve mirasın paylaşılması konuları ele alınacaktır. Bu dersin son bölümünün konusu olan Eşya Hukuku’nda ise, Eşya Hukuku’nun yasal sistematiği göz önünde bulundurulmak suretiyle, aynî hak kavramı, içeriği, tabi olduğu ilkeler, zilyetlik kavramı ve kurumu, tapu sicili, mülkiyet hakkının konusu, içeriği ve türleri, sınırlı aynî haklar ve özellikle de rehin hukukuna egemen ilkeler ve bu alana ilişkin olarak taşınmaz rehinleri ve taşınır rehni türleri üzerinde durulmak suretiyle öğrencilere pratik açıdan önemli temel bilgiler verilecektir. Bu ders ile, mezun olduktan sonra, hukuk mahkemelerinde görev alabilecek öğrencilere, Medenî Hukukun, Aile- Miras ve Eşya Hukuku kısmına ilişkin olarak sıklıkla karşılaşabilecekleri temel hukukî kavram ve kurumlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Programlar