İçeriğe git

Kamu Hukuk Bilgisi - I : ( Anayasa Hukuku ) (ADLT105)

Bu derste, mezun olduklarında pek çoğu yargı organları nezdinde adalet meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel örgüt yapısını, bu yapı içinde devlet organlarının ve bunların işlevlerinin neler olduğunu, bireylerin devlete devletin de bireylere karşı sahip olduğu hak ve yetkiler ile yerine getirmek zorunda bulunduğu yükümlülük ve görevleri ve bunların hukuki sınırları konusunda bilgi verilecektir. Bu ders ile iktidar, devlet, egemenlik, temel hak ve özgürlükler gibi anayasa hukukunun temel kavramları ile Türk Anayasal Sisteminin temel nitelikleri hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında laiklik, sosyal devlet, hukuk devleti, insan haklarına saygılı devlet, hukukun üstünlüğü, demokrasi, eşitlik ve adalet gibi kavramlar da ele alınacaktır. Yine 1982 Anayasası uyarınca geçerli olan parlamenter hükümet sistemi ve bunun işleyişi ile devletin üç temel organı (yasama, yürütme ve yargı organları) arasında devlet yönetimi hususunda gerçekleştirilen görev ve yetki dağılımı ve rejim içinde yargı organlarının konumu da inceleme konusu yapılacaktır.

İlgili Programlar