Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English

Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) *

Derece: B.A.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: Türkçe

Not: 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yeni Özel Eğitim Öğretmenliği Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle belirtilen tarihten itibaren Zihin Engelliler Öğretmenliği Programına yeni öğrenci alınmamıştır. Mevcut öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı yürürlükten kalkacaktır.

Zihin Engellilerin Eğitimi Öğretmenliği Programının (ZEEÖ) temel amacı, özel gereksinimli bireylere, toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlayacak becerileri kazandırabilen, farklı öğretim tekniklerini ve yöntemlerini bilen ve kullanabilen, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sağlayabilen, farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışabilen, alanın sorunlarına duyarlı, mesleğin etik kurallarına uygun; içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereksinimlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip; öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliklerine sahip öğretmenler yetiştirmektedir.

Genel Bilgi

Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı, 2012-2013 akademik yılı güz döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Program 4 yıllık olup, öğrencilerin
programdan mezun olabilmeleri için toplam 147 kredi/saatlik ders (54 ders) almaları gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programda sadece lisans programı yürütülmektedir.

ZEEG Programı, öğrencilerimizin hem kişisel hem de profesyonel alanlarda gelişip uzmanlaşmaları için kuram ve uygulama odaklı bilgilere ve becerilere ağırlık vermektedir. Program, zihin engelli bireylere bağımsız yaşam becerilerini kazandırabilen; alanıyla ilgili kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen; zihin engelli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlayabilen; öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine ve öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlükleriyle ilgili bilgilere sahip; alanıyla ilgili olayları ve olguları kavramsallaştırabilen, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilen, verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen; alanındaki sorunları tanımlayabilen, analiz edebilen, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilen; öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilen; öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirip onların kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirebilen; alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilen; alanındaki bilgileri izleyip meslektaşları ile iletişim kurabilen öğretmenler olmaları yönünde düzenlenmiştir. Ayrıca, program özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etme hizmetlerini de sunarak özel eğitim alanında farklılık yaratmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerin başarı değerlendirmesi, dönem içinde verilen ödevler, iki ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı ile yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmek için ekip çalışmalarıyla desteklenen projeler verilmektedir. Son sınıfta öğrenciler özel gereksinimli çocukların yerleştirildiği kaynaştırma ortamlarında, özel eğitim okullarında ve sınıflarında kazandıkları kuramsal bilgileri gerçek yaşam ortamlarında uygulayabilme becerilerini kazanabilmeleri, böylece kendilerini profesyonel olarak öğretmenliğe hazırlayabilmeleri için alandaki özel eğitim çalışmalarına katılmaktadırlar. Bir öğretim üyesinin danışmanlığında ve sınıftaki özel eğitim öğretmeninin denetiminde yaptıkları çalışmalarla ilgili de bir dosya hazırlamaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim

Zihinsel Engellilerin Öğretmenliği Programında, zihinsel yetersizliği olan çocuklarla eğitim-öğretim etkinliklerini yürütecek öğretmenler yetiştirilmektedir.Öğrenimleri süresince uygulamalı ve kuramsal bilgi ve becerilere sahip olmalarının yanı sıra, çevresinde, ülkesinde ve dünyada olanlara duyarlı, çözüm üretebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler olmaları da amaçlanmaktadır.

Olanaklar

Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nın dersleri, alanında yetkin öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Eğitim programında öğrencilerin çok yönlü gelişebilmeleri amacıyla farklı alanlardan dersler bulunmaktadır. Örneğin, öğrencilerin bilgiye ulaşımlarını kolaylaştırmak ve iletişimi sağlamak amacıyla bilgisayar eğitimiyle ilgili dersler de programda yer almaktadır. Öğrenciler bu amaçla hazırlanmış bilgisayar labratuvarlarından da yararlanabilmektedirler. Öğrencilerinin derslerini yürütecekleri ve öğrendiklerini uygulayabilecekleri data projeksiyonlu derslikler ve akıllı sınıf bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler kablosuz internet erişiminden yararlanarak diğer ülkelerde görev yapan akademisyerlerden de ders alabilmektedirler. Üniversite kütüphanesi ise pek çok alandan güncel kaynakların yanı sıra programla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kaynakları da sunmaktadır. ZEEG programı öğrencilerinin kuramsal olarak öğrendiklerini uygulayabilmeleri ve alanlarında öğretmenlik mesleğine hazırlanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, kaynaştırma eğitimi yapan okullarda, özel eğitim merkezlerinde staj olanakları sağlanmaktadır.

Disiplinler arası çalışma becerileri sahip, araştırmacı ruhuna sahip,zihin engelliler ile eğitim-öğretim etkinliklerini yürütecek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlayan Lisans Programı, alanın sorunlarını belirlemeyi ve çözüm üretmeyi amaçlayan araştırmalar ve düzenlenecek seminer, konferans ve çalıştaylarla farklılık yaratmayı hedeflemektedir.

Bunların yanı sıra, üniversitemizde Sosyal ve Kültürel Aktiveteler Müdürlüğü’nün sorumluluğunda öğrencilerin boş zamanlarını etkili şekilde değerlendirebilmeleri ve yeni ilgiler ve uğraşılar edinebilmeleri amacıyla düzenlenmiş 54 klüp çalışması yürütülmektedir.

Kariyer Olanakları

Programı bitiren öğretmen adayları, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel ve devlete ait ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okullarında,eğitim ve uygulama okullarında, iş okullarında ve eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “zihin engelliler öğretmeni”olarak istihdam edilmektedir. M.E.B’na bağlı meslek okullarında müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevler de üstlenebilmektedirler. M.E.B.’nın açtığı sınavlarda başarılı olanlar kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler. Ayrıca, SHÇEK’e bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Üniversitemizde Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı henüz mezun vermediği için mezunların izlenmesi çalışması mevcut değildir.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 4005
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr